Monofibers salgs- og leveringsbetingelser

Download pdf-version af Monofibers Salgs- og leveringsbetingelser

 

1. Aftalegrundlag

Nærværende salgs- og leveringsbetingelser udgør sammen med Monofibers tilbud og ordrebekræftelse det samlede aftalegrundlag med kunden. Kundens indkøbsbetingelser trykt på ordrer eller på anden måde meddelt Monofiber er ikke en del af aftalegrundlaget, medmindre det er udtrykkeligt skriftligt bekræftet af Monofiber. 

2. Leverandører

Monofiber tager forbehold for leverancesvigt hos underleverandører. 

3. Betalingsbetingelser

Betalingsbetingelser og rentevilkår fremgår af ordrebekræftelsen og fastsættes af Monofiber. Der tages forbehold for, at der for ordren kan tegnes kreditrisikoforsikring. Kredit kan trækkes uden varsel. 

4. Fragt

Inco-terms for den relevante bestilling fremgår af ordrebekræftelsen. Kunden skal selv være opmærksom på risikoens overgang og behørig forsikring. 

5. Leveringtidspunkt og forsinkelse

Monofiber leverer alle solgte produkter til den leveringstid, der fremgår af ordrebekræftelsen. Med mindre andet er aftalt, forbeholder Monofiber sig ret til at levere tidligere end leveringstidspunktet i ordrebekræftelsen. Forsinket levering berettiger ikke kunden til erstatning. Kunden er dog berettiget til skriftligt at annullere ordren, hvis Monofiber efter skriftligt påkrav ikke leverer inden for rimelig tid. 

6. Modtagekontrol

Kunden er forpligtet til at kontrollere det modtagne for skader og for overensstemmelse med følgesedlen straks, det tilgår kundens lager eller produktionssted. Hvis det leverede er skadet under transport, eller der er sket fejllevering, skal Monofiber omgående informeres skriftligt. 

7. Brug af leverancen 

Kunden er ansvarlig for at gøre sig bekendt med det bestilte produkts egenskaber og selvstændigt foretage relevante tests af produktet i forhold til den tiltænke brug. Monofiber bestræber sig på at have TDS/SDS tilgængelige på Monofibers hjemmeside, men påtager sig intet ansvar herfor i øvrigt Kunden afleder ikke nogen ret fra produktbeskrivelser eller anbefalinger. Kundens brug er på eget ansvar. 

8. Manglende betaling

Manglende rettidig betaling i henhold til ordrebekræftelse/faktura kan føre til, at salget ophæves uden varsel, og at endnu ikke leverede varer tilbageholdes. 

9. Ejendomsforbehold 

Monofiber bevarer ejendomsretten til de leverede varer, indtil hele købesummen er betalt. 

10. Ansvar

Monofiber har bred viden og erfaring med sine produkter. Monofiber påtager sig dog ikke noget rådgivnings- eller projekteringsansvar for kundens anvendelse af produktet. Jf. også punkt 7. Monofiber er ikke ansvarlig for indirekte tab af nogen art. Monofiber er ansvarsfri, hvis skade kunne være undgået ved kundens iagttagelse af punkt 6 og 7. 

11. Covid-19 og Force Majeure 

Dansk rets regler om Force Majeure er gældende for alle leverancer. 

Som Force Majeure forstås også leveringsvanskeligheder eller leveringsumulighed som følge af myndigheds-regulering forårsaget af Covid-19, eller Covid-19’s negative påvirkning af Monofibers eller samarbejds-partneres evne til at levere, uanset om denne påvirkning er påregnelig. Opståede leveringsvanskeligheder berettiger Monofiber til at annullere leverancen. 

12. Lovvalg og værneting 

Parternes samhandel er underlagt dansk ret. Enhver tvist der måtte opstå, skal afgøres ved en dansk domstol.

 

 

Vedbæk, 12. marts 2020